Niniejsze Warunki regulują dostęp i korzystanie z wszelkich treści, Produktów i Usług dostępnych na stronie thesite internetowej (“Usługa”) obsługiwanej przez thesitename(“nas”, “nas” lub “nasze”).

Twój dostęp do naszych usług jest uzależniony od zaakceptowania przez Ciebie, bez modyfikacji, wszystkich warunków i postanowień zawartych w niniejszym dokumencie oraz wszystkich innych zasad i polityk operacyjnych, które są publikowane i które mogą być od czasu do czasu publikowane przez nas.

Prosimy o uważne przeczytanie Umowy przed uzyskaniem dostępu do naszych Usług lub rozpoczęciem korzystania z nich. Uzyskując dostęp lub korzystając z dowolnej części naszych Usług, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie wyrażasz zgody na jakąkolwiek część warunków Umowy, nie możesz uzyskać dostępu do naszych Usług ani korzystać z nich.

Własność intelektualna

Umowa nie przenosi od nas na użytkownika żadnej z naszych lub stron trzecich własności intelektualnej, a wszelkie prawa, tytuły i udziały w takiej własności pozostaną (pomiędzy stronami) wyłącznie z licencjodawcami thesitenamei ich licencjodawcami.

Usługi Osób Trzecich

Korzystając z Usług, użytkownik może korzystać z usług, produktów, oprogramowania, embederów lub aplikacji opracowanych przez osoby trzecie (“Usługi osób trzecich”).

W przypadku korzystania z Usług osób trzecich, Użytkownik przyjmuje to do wiadomości:

  • Korzystanie z Usług osób trzecich odbywa się na Twoje własne ryzyko, a my nie ponosimy odpowiedzialności za strony lub Usługi osób trzecich.
  • Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem z takich treści, towarów lub usług dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Konta .

W przypadku gdy korzystanie z jakiejkolwiek części naszych Usług wymaga posiadania konta, użytkownik zgadza się podać nam pełne i dokładne informacje podczas rejestracji konta.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają miejsce na jego koncie. Użytkownik jest odpowiedzialny za uaktualnianie informacji o swoim koncie oraz za zabezpieczenie hasła.

Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta, z którego korzysta w celu uzyskania dostępu do Usługi. Użytkownik nie może udostępniać lub nadużywać swoich danych uwierzytelniających dostęp. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia nas o wszelkich przypadkach nieuprawnionego korzystania z jego konta lub po uzyskaniu informacji o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa.

Wypowiedzenie konta .

Możemy zakończyć lub zawiesić dostęp użytkownika do całości lub części naszych Usług w dowolnym momencie, z lub bez przyczyny, z lub bez powiadomienia, ze skutkiem natychmiastowym.

Jeśli Użytkownik chce rozwiązać Umowę lub zamknąć swoje thesitenamekonto, może po prostu zaprzestać korzystania z naszych Usług.

Wszystkie postanowienia Umowy, które ze względu na swój charakter powinny zachować ważność po rozwiązaniu Umowy, w tym, bez ograniczeń, postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Nasze Usługi świadczone są “TAK JAK JEST” i “DOSTĘPNE”. thesitenamea ich dostawcy i licencjodawcy niniejszym zrzekają się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, bez ograniczeń, gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw. Ani thesitenamedostawcy i licencjodawcy nie udzielają żadnych gwarancji, że nasze Usługi będą wolne od błędów lub że dostęp do nich będzie ciągły lub nieprzerwany. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że pobiera z naszych Usług lub w inny sposób uzyskuje za ich pośrednictwem treści lub usługi według własnego uznania i na własne ryzyko.

Jurysdykcja i prawo właściwe

O ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, Umowa oraz dostęp i korzystanie z naszych Usług podlegają prawu belgijskiemu.

Właściwym miejscem rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z lub odnoszących się do Umowy oraz dostępu lub korzystania z naszych Usług będą sądy stanowe i federalne w Belgii.

Zmiany .

thesitename zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków w dowolnym momencie.

Jeśli wprowadzimy istotne zmiany, poinformujemy Cię o tym fakcie, publikując je na naszej stronie internetowej lub wysyłając wiadomość e-mail lub inną informację, zanim zmiany te wejdą w życie. Powiadomienie wyznaczy rozsądny okres czasu, po upływie którego nowe warunki staną się skuteczne.

Jeśli użytkownik nie zgadza się z naszymi zmianami, powinien zaprzestać korzystania z naszych Usług w wyznaczonym okresie wypowiedzenia lub po wejściu zmian w życie.

Dalsze korzystanie z naszych Usług będzie podlegało nowym warunkom.